Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά. Συνεπώς, παρακαλείστε να τους ελέγχετε κατά διαστήματα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει.

Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, ή υπάρχει κάποια διάταξη που δεν καταλαβαίνετε, μην διστάσετε να στείλετε email με οποιαδήποτε ερώτηση σε μας στο [email protected]

ΕΝΩ καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να παρέχουμε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ («STARBUCKS») σε αυτήν την ιστοσελίδα, δεν πρέπει να υποθέσετε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι πάντα επίκαιρες ή ότι ο ιστοχώρος περιέχει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα Starbucks. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΕΑΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΜΙΑ επενδυτική απόφαση για τα Starbucks, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ διάφορες πηγές.

Εκτός εάν δηλώνετε κάτι διαφορετικό, όλο το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύεται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων και της νομοθεσίας διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων ή/και βάσει άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη Starbucks ή/και στις θυγατρικές της και στις ελεγχόμενες από αυτήν εταιρείες ή σε τρίτους που έχουν παραχωρήσει τη άδεια χρήσης του υλικού που τους ανήκει στη Starbucks. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και για προσωπική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή οποιαδήποτε εκμετάλλευση του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Δεν επιτρέπεται ομοίως η δημιουργία σύνδεσης ή ειδώλου (mirror) για οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας. Καμία άλλη χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Τυχόν παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων θα οδηγήσει στη λήψη νομικών μέτρων. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να αποκαταστήσετε τα Starbucks για οποιαδήποτε και όλες τις μη εγκεκριμένες χρήσεις που μπορείτε να κάνετε επί οποιουδήποτε υλικού από την ιστοσελίδα. Αποδέχεστε ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο Starbucks και ότι σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, τα Starbucks δικαιούνται έκδοση απαγορευτικού διατάγματος πέραν των οποιωνδήποτε άλλων μέσων που διατίθενται από το νόμο ή στα πλαίσια της επιεικείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αποδέχεστε ότι είστε και παραμένετε μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο κάθε υλικού που υποβάλλετε και ότι δεν θα υποβάλετε υλικό το οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, υβριστικό ή άσεμνο. Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε υλικό το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, προσωπικά ή περιουσιακά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικό απόρρητο τρίτων κ.α.

Αν και εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για τα Starbucks, δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να δεχτούμε τις πρωτότυπες ιδέες σας σχετικά με τη σχεδίαση προϊόντων, την τεχνολογία ανάπτυξης προϊόντων ή άλλη πρόταση που ενδέχεται να έχετε αναπτύξει. Κατά συνέπεια, κάθε υλικό που υποβάλλετε σε αυτήν την ιστοσελίδα θα θεωρείται ότι συνοδεύεται από την εκχώρηση του μη αποκλειστικού και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής δικαιώματος και άδειας για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, απεικόνιση, μετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων και διανομή αυτού του υλικού, οπουδήποτε στον κόσμο, με οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, μετάδοσης και απεικόνισης που υπάρχει ή θα υπάρξει στο μέλλον. Επιπλέον, εγγυάστε ότι όλα τα λεγόμενα "ηθικά δικαιώματα" έχουν αρθεί.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. Ορισμένες υπερσυνδέσεις στην ιστοσελίδα θα σας επιτρέψουν να συνδεθείτε με ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Η Starbucks παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση. Η εμφάνιση ενός συνδέσμου δεν υπονοεί την έγκριση της Starbucks, ούτε είναι η Starbucks υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σ’ αυτές με δική σας ευθύνη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Για την κατανόηση των πρακτικών και πολιτικών της Starbucks που σχετίζονται με τη συλλογή, τη χρήση και την αποθήκευση των πληροφοριών στο διαδίκτυο των πελατών μας, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ. Η Starbucks δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν σφάλματα ή καθυστερήσεις στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση από αυτές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Starbucks δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία που προκύπτει από τη χρήση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτές τις ιστοσελίδες ή από την πρόσβαση σας σε άλλο υλικό στο Διαδίκτυο μέσω των δικτυακών υπερσυνδέσεων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Η Starbucks δεν επιδιώκει να περιορίσει την ευθύνη της σε σχέση με δόλια ψευδή δήλωση, ούτε σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε άμεσα από την αμέλειά τους. Η Starbucks καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και την ανάπτυξη της παρούσης ιστοσελίδας, λαμβάνει δε τα ενδεδειγμένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των δεδομένων που καταχωρούνται, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα, ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο διακομιστής της δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ. Η Starbucks ζητά από τους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

Στοιχεία Εταιρίας
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Αθήνα, Ελλάδα.